නිෂ්පාදන

සීමාසහිත චයිනා එක්සෙල්ට් ග්ලාස් (කිංඩාඕ) සමාගම, වීදුරු ලෝකයේ සෑම කර්මාන්තයක් සඳහාම වීදුරු නිර්මාණය කිරීමට සහ නිර්මාණය කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි:

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

රිදී මිරර්, විශිෂ්ට ග්ලාස් 'විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු හා පදම් කළ වීදුරු ඕස්ට්රේලියාව සහතිකය සම්මත.