ផលិតផល

ក្រុមហ៊ុនចិនហ្គ្រីនវែនតា (ឈីងតាវ) ខូអិលធីឌីមានសមត្ថភាពរចនានិងបង្កើតកញ្ចក់សម្រាប់គ្រប់ឧស្សាហកម្មនៅក្នុងពិភពកញ្ចក់។

ផលិតផល​ពិសេស

ប្រាក់កញ្ចក់, laminate កញ្ចក់ហើយកញ្ចក់ផលិតដោយកញ្ចក់បានកន្លងផុតល្អវិញ្ញាបនបត្រប្រទេសអូស្រ្តាលី។